ROOT – The Book (1999 / Redblack Productions / CZ)

THE BOOK
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)
THE MYSTICAL WORDS OF THE WISE
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)
THE CURSE - DURRON
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)
WHY?
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Aleš “Alesh AD“ Dostál & Petr “Blackosh“ Hošek)
CORABEU – PART ONE
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek & Jiří “BigBoss“ Valter
CORABEU – PART two
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek & Jiří “BigBoss“ Valter
THE BIRTH
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Aleš “Alesh AD“ Dostál)
LYKORIAN
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)
THE MESSAGE OF THE TIME
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)
REMEMBER ME!
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Aleš “Alesh AD“ Dostál)
DARKOUTRO - … TOCCATA – PRESTISSIMO MOLTO
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: prof. Milan Valter)
 
Jiří “BigBoss“ Valter – voices, ocarina        
Petr “Blackosh“ Hošek – guitars, synths, bass
Aleš "Alesh AD“ Dostál - guitars
René “Evil“ Kostelňák – drums
Marek "Ashok“ Šmerda – lead guitar
Siki – violoncello / GUEST
 
Recorded and mixed at studio Shaark / Bzenec, 18.- 25.3. 10.– 14.4. 20.- 23.4. 1999 

 BOOK
  
 I turn over the yellowish pages
 The parchment falls apart among my fingers
 The mysterious prophesy I begin to read
 Shall I comprehend the message SOMEONE had sent us?
 When hours of Time come
 And the Dark meets the Dark
 When the Boy is blinded by sun
 And the Girl turns to dust
 When two Cups are filled
 One is blue and other is purple
 When the Old Man devoures the New - Born Child
 And changes into the Flame - into the Flame …
 When the midnight Hand grinds the Egg
 Black Bird flies up onto the Tree
 When Winds bring the Breath of Plague
 And the Vulture strangles the Nightingale
 And Zodiac falls into ashes
 When Water starts rising up
 And the Flame changes into Ice
 When the Multi-arm Being appears - Being appears …
 And Melek Taus sits down at her feet
 When the Beauty swallows up the Ugliness
 And the Pride is known as the Virtue
 When the Sea Serpent wakes up
 And brings the Gift to all people
 Then you enter, oh , you Blind Creature,
 Into the beginnings of the New Era!
  
 KNIHA
  
 Obracím nažloutlé stránky
 pergamen v prstech se mi drolí
 věštbu tu tajemnou začínám číst
 pochopím, co kdosi vzkázal nám?
 Až hodiny Času se naplní
 a setká se Temná s Temnou
 až sluncem Chlapec oslepne
 a Dívka změní se v prach
 až naplní se dva Poháry
 jeden Modrý je a druhý Purpurový
 až Stařec pozře Novorozeně
 a změní se v Plamen
 Až Ruka půlnoční rozdrtí Vejce
 Černý Pták vylétne na suchý Strom
 až větry přivanou Morový Dech
 a Sup zadáví Slavíka
 a Zodiac rozpadne se v prach
 až Voda začne stoupat vzhůru
 a Plamen se změní v Led
 až se Bytost Mnohoruká zjeví...
 a Melek Taus jí usedne u nohou
 až Krása pohltí Ošklivost
 a Pýcha známa jako ctnost
 až probudí se Mořský Had
 a přinese všem lidem Dar -
 pak vstoupíš ó Slepý Tvore
 do počátků Nové Éry!
  
  
 THE MYSTICAL WORDS OF THE WISE
  
 Blown by Time they rest at the very bottom of Ages
 But they are not forgotten as it looks like.
 In deep eyes of the most famous Magi
 The Words sparkle - the Words of the Wise.
 During the sleep like Black Butterflies they'll come flying
 The old secrets they whisper to us.
 The Magis Words out of the Space springing
 Glowing fog - the Silver temple.
 Covered with dust, bones of the old Wisemen
 Sing a song of their ancient ancestors.
 The Magi understand the mysterious words
 They paint Signs - the parchment turns yellow.
 But still we are at a deep sleep
 We don't know teh Words for waking up.
 The Beam of Eternity makes us sleep - why?
 The mind is alive - cold frost.
 But one time the Mystical Words will come to life
 (Men en dag vil de Mystiske Ordene komme til live)
 wake up the Demons break the peace
 (vekke Demonene bryte freden)
 The Butterflies will fly away, the Knowledge will stay
 The monolith of Wisdom will shine through the night
   
 MYSTICKÁ SLOVA MOUDRÝCH
  
 Zaváta časem, odpočívají na samém dně Věků,
 však nejsou zapomenuta, jak by se zdálo.
 V hlubokých očích přeslavných Mágů,
 jiskří ta Slova - ta Slova Moudrých.
 Ve spánku přilétnou jak Černí Motýli,
 tajemství dávná šeptají nám.
 Ta Slova Kouzelná z Vesmíru prýštící,
 zářivá mlha - Stříbrný Chrám.
 Pod prachem kosti, těch starých Mudrců,
 zpívají píseň svých dávných předků.
 Mágové rozumí těm Slovům tajemným,
 malují Znaky - pergamen žloutne.
 Ještě však spíme hlubokým spánkem,
 neznáme Slova k probuzení.
 Paprsek Věčnosti uspává nás, (proč?)
 mysl je mrtvá, studený mráz.
 Však jednou ožijí ta Slova Mystická,
 probudí Démony, naruší klid.
 Motýli odlétnou, zůstane Poznání,
 monolit Moudrosti zazáří nocí.
  
  
 THE CURSE – DURRON
  
 Through all the endless Spaces
 Like a dark track of Time
 Runs the deadly Curse of Durron
 Oh, hear words glowing like thousands of Suns!
 You! All you mortal and ordinary
 Who don't know the secret Or' Ma Or'
 And will never understand the Wisdom of the crystal star
 That controls the flow of Endless Time.
 You! All you mortal and ordinary
 Who cannot defy Dar'Gel
 And his Power springing out of Eternity
 He rules the cosmic brightness Ty'r.
 All you mortal and ordinary -
 Who are subject to the Laws of Emptiness
 And who can't drink from the Goblet Su'r Gyn'yn
 Which is the only Spring
 You! All you mortal and ordinary
 Who don't want to listen to silvery tones Za'z
 And who reject the Beauty and Wisdom of the Breeding Ages
 You all be cursed!
 Be cursed!
  
 PROKLETÍ – DURRON
  
 Skrze všechny Vesmíry nekonečné,
 jako temná brázda Času,
 táhne se smrtící Prokletí Durronovo.
 Ó slyšte slova žhnoucí jako tisíce Sluncí!
 Vy! Všichni smrtelní a obyčejní,
 kteří neznáte tajemství Or'Ma Or',
 a nikdy nepochopíte Moudrost křišťálové hvězdy,
 která ovládá tok Nekonečného Času.
 Vy! Všichni smrtelní a obyčejní,
 kteří se nemůžete postavit Dar'Gelovi,
 a jeho Síle pramenící z Věčnosti,
 On vládne vesmírnému Jasu Ty'r.
 Vy! Všichni smrtelní a obyčejní,
 kteří podléháte Zákonům Prázdnoty,
 a neumíte pít z Kalicha Su'r Gyn'yn,
 který jest jediným Pramenem.
 Vy! Všichni smrtelní a obyčejní,
 kteří nechcete naslouchat stříbrným tónům Za'z,
 a odmítáte Krásu i Moudrost Věků Plodících,
 vy všichni buďte Prokleti!
 Buďte PROKLETI!
  
  
 WHY?
  
 Why?
 I dance on grey skulls
 Of just hipocrites!
 On my shoulders I carry
 The globe full of fools!
 I devour my own trails
 On which my homunculus hangs!
 The comet shot out of my brain
 Will not reach the borders of the Space!
 Crowds of idiots trample down
 My pregnant pituitary gland!
 I weep over my Loneliness
 Surrounded by my Friends!
 I must laugh at the kidness
 Of my mortal Enemies!
 I open my Inward Mind
 For the icy breath of the endless Existence!
 I want to change into an icicle
 Of the universal Reason!
 My heart turned to stone
 Together with the testicles of the Life!
 Thousands of hammers hitting the anvil
 Of my dark Destiny!
 Why ?……… Billion of Nothing ……!
  
 PROČ?
  
 Proč?
 Tančím po holých lebkách,
 spravedlivých pokrytců!
 Nesu na svých ramenou,
 zeměkouli plnou bláznů!
 Požírám svá vlastní střeva,
 na kterých visí můj homunkulus!
 Kometa vystřelená z mého mozku
 nedosáhne hranic Vesmíru!
 Zástupy idiotů rozšlapávají
 mou těhotnou hypofýzu!
 Pláči nad svou samotou,
 uprostřed svých Přátel!
 Musím se smát laskavosti,
 svých úhlavních nepřátel!
 Otvírám své Nitro,
 ledovému dechu nekonečného Jsoucna!
 Chci se stát ledovým krápníkem
 univerzálního Rozumu!
 Mé srdce zkamenělo,
 současně s varlaty Života!
 Tisíce kladiv bije do kovadliny
 mého temného Osudu!
 Miliarda Ničeho...
  
  
 CORABEU
  
 I look for you, Creating Power
 What has become of you?
 How sad I am
 Looking to the Space
 Bottomless - endless,
 Where are you ?
 I want to be with you again
 In the embrace of Stars
 There I used to play
 With Ráon and Xerida
 My beloved brother and sister
 Palaces of crystal and ruby
 We built and ruined again
 The Life we made up - and the Beauty
 We laughed and romped together -
 Oh, how sad I am
 I'd like to return it all
 To the ages of our Youth
 Oh, Corabeu the Power, where are you ?
 Where are my dreams ?
 Still I see you - as if yesterday
 Sister Xerida - beautiful and dear
 Ráon my brother - good and proud
 Shall we meet once again ?
 In Cosmic Dust we'll bath
 Into whirls of fiery: Comets: we'll rush….
 Come back - come back - come back - come back...
 Yes I know - our Time has come as well
 But it's just illusory !
 Again we'll be born out of the Beams
 Of the Beams of Suns and cold Moons….
 Then again the Lava of all Planets will spring out
 And our Power , the Creating Power -
 Corabeu - Into us will inspire its Life
 Corabeu - Like myriads of Ages ago
 Corabeu - And many times before
 Corabeu - And we'll be here forever as we are today
 Corabeu - But now I am sad
 Corabeu - Where are you, oh , where ?
 Corabeu - So eager for You I'm waiting
 Corabeu - My Star is shining now
 Corabeu….
 Tears of my pleasure are running...
 So hurry up, hurry up !
 The Time of Creating has come...
  
 CORABEU
  
 Hledám tě Sílo Tvořící,
 kam jsi se poděla?
 Jak je mi smutno,
 když hledím do Vesmíru,
 bezedného nekonečného,
 kde jsi?
 Chci být zas s Tebou,
 v objetí s Hvězdami,
 tam jsem si hrával
 s Ráonem a Xeridou,
 bratrem a sestrou rodnými,
 paláce z křišťálů a rubínů
 jsme stavěli a zase bourali,
 život jsme vymýšleli - a krásu,
 smáli se a spolu dováděli -
 ach, jak smutno je mi,
 chtěl bych vše vrátit zpět
 do věků našeho Mládí,
 ach, Sílo Corabeu, kde jsi?
 Kde jsou mé sny?
 Stále vás vidím, jakoby včera,
 sestřičko Xerido - krásná a drahá,
 bratře můj Ráone - milý a hrdý,
 sejdem se jednou zas?
 Koupat se budeme v Kosmickém Prachu,
 vrhnem se do vírů ohnivých Komet...
 Vraťte se - vraťte...
 Ano, já vím - i náš čas nadešel,
 však jenom zdánlivě!
 Znovu se zrodíme z Paprsků,
 z Paprsků Sluncí a chladných Měsíců...
 Pak zase vytryskne Láva všech Planet,
 a naše Síla, ta Síla Tvořící -
 Corabeu - vdechne nám Život svůj,
 jako před Myriádami Věků
 a mnohokrát před tím.
 A budem zde navždy,
 jak jsme i dnes...
 Nyní však, smutno je mi,
 kde jste, ach, kde?
 Čekám tak dychtivý Vás,
 má Hvězda již plane,
 radostí slzy mi tekou,
 tak pospěšte, pospěšte!!
 Čas Tvoření již nadešel...
  
  
 THE BIRTH
  
 In the dark Vagina of the Space
 Penis of the Life pulsates
 Frantic Sperm hitting …
 The ovaries of Black Holes.
 Along the spiral of Time
 Germs rush through space
 Devouring deadly Wisdom
 Of the icy Infinite
 Emerald eyes of the Embryo
 Make their way through the Cosmic Dust
 Glowing heart of the Foetus
 Is fed with the artery of Wisdom
 I stand astride, my my feet
 On ancient Planets
 And the brain, brain, brain, brain mass
 Of my split skull
 Being penetrated / by Aeonal Wisdom
 By Aeonal Wisdom of endless Ages…
 I am the Fire of Life, Life / and the Breath of Death, Death
 I stand alone, eternal, eternal
 In the centre / of my own / existence!
 Deserted by everybody / Multiple despite that
 Destroyer and Creator / Creator of the Spirals
 I let the extinction of Time arise
 By the birth, by the birth
 Of the Infinite
 My Loneliness is Victory
 Over the self-delusion of Happiness!
  
 ZROZENÍ
  
 V temné vagině Vesmíru,
 pulsuje penis Život,
 zběsilé sperma buší
 do vaječníků Černých Děr.
 Zárodky se po spirále Času
 řítí prostorem,
 pohlcujíc smrtící Moudrost
 ledového nekonečna.
 Smaragdové oči Embrya
 pronikají hvězdným prachem,
 žhnoucí srdce Plodu
 je napájeno tepou Moudrosti.
 Stojím rozkročen nohami
 na dávných Planetách,
 a do mozkové masy
 mé rozpolcené lebky,
 vniká Eonální Moudrost
 nekonečných Věků...
 Jsem Oheň Života i Dech Smrti -
 stojím sám a věčný,
 uprostřed vlastní Existence!
 Opuštěn všemi a přesto Mnohonásobný -
 Ničitel i Tvůrce Spirál,
 dávám vzniknout zániku Času,
 zrozením Nekonečna.
 Moje Samota je Vítězstvím
 nad Sebeklamem štěstí!
  
 LYKORIAN
  
 Thousands of voices use to be heard in distance
 Tell tales about themselves, the Eternal Story
 Carried by the Wind - it sounds all around
 The shell fanfares gust…so lightly.
 Mysterious Lykorian made drums sound
 The storm whispers in the tops of the trees
 It trembles with amazement, everything alive around
 Even the Sea stayed still at the Moonlight.
 Dance - be merry - the Depths of Ages
 The Soul is scorched by the Flame
 The Flame of beauty and Southern Winds
 Emeralds of Rains run down the cheeks.
 The Beam of the Birth illuminated the landscape
 The chiaroscuro of tones will cares the eyes
 The Messengers of the Masters will light torches
 They glow like Stars - the Frost is around.
 Slowly rejoicings and bustle calm down
 Lykorian falls asleep - the Storm went to sleep
 The Sea will wave shortly, even the shells will fall silent
 And the New Space's shining all around us.
 
 LYKORIAN
  
 Tisíce hlasů zaznívá v dálce,
 vypráví o sobě, ten Příběh Věčný,
 neseny Větrem - zní všude kolem,
 fanfáry na mušle dují... jak lehce.
 Tajemný Lykorian rozezněl bubny,
 šeptá si bouře v korunách stromů,
 chvěje se úžasem, vše kolem živé,
 i Moře ztrnulo ve svitu Luny.
 Tančete - jásejte - Hlubiny Věků,
 duše je sežehlá Plamenem,
 Plemenem krásy i Jižních Větrů,
 smaragdy dešťů stékají po tvářích.
 Paprsek Zrození ozářil krajinu,
 šerosvit tónů, pohladí zrak,
 Poslové Mistrů zapálí pochodně,
 planou jak Hvězdy - kolem je Mráz.
 Pozvolna utichá jásot a ruch,
 Lykorian usíná - bouře šla spát,
 Moře se zavlní i mušle umlknou,
 a Nový Vesmír září kolem nás.
  
 
 THE MESSAGE OF THE TIME
  
 Carried by wind is the dust of the ruined Temples
 Skulls of ancestors dead long time it covers
 Above the pagan Altar an unknown song is heard
 But nobody dances, just Wind, just Wind.
 Stories he tells / ballads of lost times
 It was Him who saw them / heard and danced with them
 Made fly veils of witches / of pagan women
 Rustled in beards of / mighty wizards.
 The Wind…the Wind…the Wind…
 In an image of Windstorm / he many things (demolished and destroyed)
 In an image of Breeze / foreheads of kings (murderers he cooled)
 Distributed seeds / as well as ideas and plans
 Something of everything / he keeps inside though.
 The Wind…the Wind…the Wind…
 The Message of the Time the Wind / hides inside
 Once to us he will pass it / shall we understand ?
 The old legacy / old as the Time and Wind
 Are we worth it ? / can we bear the Truth ?
 The Wind…the Wind…the wind …
  
 POSELSTVÍ ČASU
  
 Nesen je větrem prach pobořených Chrámů,
 pokrývá lebky dávno mrtvých předků,
 nad pohanským Oltářem zní neznámá píseň,
 nikdo však netančí, jen Vítr, jen Vítr.
 Vypráví příběhy, balady ztracených časů,
 vždyť On je viděl, slyšel i tančil s nimi,
 rozevlál závoje bosorek, pohanských žen,
 ševelil ve vousech mocných čarodějů.
 Ten Vítr, Vítr, Vítr...
 Ten Vítr, Vítr, Vítr...
 V podobě Vichřice rozmetal a zničil mnohé,
 v podobě Vánku chladil čela králů i vrahů,
 roznášel semena i myšlenky a plány,
 od všeho něco však v sobě uchovává navěky.
 Poselství času skrývá v sobě Vítr,
 jednou nám je předá, budeme rozumět?
 odkazům starým, starým jako Čas a Vítr,
 jsme toho hodni?, dokážem snést Pravdu?
 Ten Vítr, Vítr, Vítr...
  
  
 REMEMBER ME!
  
 Awakened in the nightime
 I walk through death's door
 Ring Satan's bell
 The red fire burns
 In my eyes
 Remember me!
 I control the power
 Of my mind
 And of my body
 Awakened in the nightime
 I walk through death's door
 Remember me!
 
 VZPOMEŇ SI NA MĚ!
  
 Probuzen v noci
 procházím dveřmi smrti,
 Satan zvoní na zvon,
 Rudý oheň žhne mi v očích.
 Vzpomeň si na Mě!
 Ovládám moc
 své mysli a svého těla,
 probuzen v noci
 procházím dveřmi smrti.
 Vzpomeň si na Mě!
  
  
 THE MESSAGE(DARKOUTRO)
  
 Aphor: Powerful forces, spells and mists,
 Rivers overflowing their banks,
 Dark strong winds and blows of plague,
 Stormy oceans, bad - smelling bogs…
 Dwarf-men : It's not only words,
 The Symbols are eternal,
 Like Life and Death.
 Me: Yes - I know, I know…
  
 POSELSTVÍ
 (Výňatek z "The Legend Nizostratio")
  
 Aphor: Mocné síly, kouzla a mlhy,
 řeky vytékající ze svých koryt,
 temné, silné větry a údery moru,
 bouřlivé oceány, páchnoucí bažiny...
 Trpaslíci: To nejsou jen slova,
 Znaky jsou věčné,
 jako Život a Smrt.
 Já: Ano - já vím, já vím ...!