ROOT – Hell Symphony (1991 / Zeras / CZ)BELZEBUB (Instrumental)
(text: Jiří "BigBoss" Valter, hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
BELIAL
(text: Jiří "BigBoss" Valter, hudba: Daniel "Mr.D.A.N." Janáček & Petr "Blackosh" Hošek)
LUCIFER
(text: Jiří "BigBoss" Valter, hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
ABADDON
(text a hudba: Jiří "BigBoss" Valter)
ASMODEUS
(text: Jiří "BigBoss" Valter, hudba: Petr "Blackosh" Hošek & Jiří "BigBoss" Valter)
SATAN
(text a hudba: Jiří "BigBoss" Valter)
LEVIATHAN
(text: Jiří "BigBoss" Valter, hudba: Petr "Blackosh" Hošek & Jiří "BigBoss" Valter)
ASTAROTH
(text a hudba: Jiří "BigBoss" Valter)
LOKI
(text: Jiří "BigBoss" Valter, hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
THE PRAYERS
(text: Charles Baudelaire, hudba: Petr "Blackosh" Hošek)

* BONUS TRACKS *

THE OATH
(text: Jiří "BigBoss" Valter, hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
SATAN´S MARCH (Instrumental)
(hudba: Root)

Jiří “BigBoss“ Valter - all voices, percussions, effects, keyboards, horns
Petr “Blackosh“ Hošek - electric and acoustic guitars, back vocal … breath
Daniel "Mr. D.A N.“ Janáček - guitar … and laugh
Rostislav “Mr. Black Drum“ Mozga - drums … and nervous breakdown

Recorded and mixed at “C“ Studio Ostrava, during September and October 1991


BELZEBUB

Is it night or day?
It´s no matter.
Because I´m flying above ground ... and sea ... with my friend Belzebub.
Fly ... fly ... my friend!
Fly ... Belzebub … fly!

BELZEBUB

Je noc či den?
Na tom nezáleží.
Protože já letím nad zemí ... a mořem ... se svým přítelem Belzebubem.
Leť ... leť … můj příteli!
Leť … Belzebube … leť!


BELIAL

Abyss shakin´ like before the storm - I´m screaming: "ZODACARE"!
Where flowed river, new boiling lava - I´m screaming: "ZODACARE"!
Where stood forest, now is wasted plains - I´m screaming: "ZODACARE"!
Where was gold, now black load growin´ up - I´m screaming: "ZODACARE"!
Where was life, now putrefaction smell - I´m screaming: "ZODACARE"!
Where was fire, now cold winter rules - I´m screaming: "ZODACARE"!

Where crystal glittered, now earth laying - I´m screaming: "ZODACARE"!
He very good watching entrance to Earth of Freedom - I´m screaming: "ZODACARE"!
There rules … BELIAL!


BELIAL

Nitro Země chvěje se jak bouří - já volám: "ZODACARE!"
Kde tekla řeka, tam láva teď se vaří - já volám: "ZODACARE!"
Kde lesy skály , teď planina je pustá - já volám: "ZODACARE!"
Kde zlato bylo, černá žíla vzrůstá - já volám: "ZODACARE!"
Kde život byl, tam hniloba páchne - já volám: "ZODACARE!"
Kde oheň byl, tam zima nyní vládne - já volám: "ZODACARE!"

Kde krystaly se třpytily, tam hlína leží - já volám: "ZODACARE!"
Vchod země Ydobous, on však střeží - já volám: "ZODACARE!"
Tam vládne … BELIAL!


LUCIFER

Shine ... shine ... shine ... shine …
Luminous flash intersect to my brain
Empty eye - sockets glare
What want the yellow bone - say to me?
Ah! Master of Knowledge, Ah Lucifer!

I have this lies sick of neek!
Add up their deceits, it is impossible
Already decay their frocks
We filling barrels with brimestone
Bring full hods - of poison!

Lucifer´s silver Sword flying silent night
I hold it in my hand!
We mustn´t be knock down!
Burning Black Candles!

Second Prince of Eternal Darkness!
today light his weapon
it knowledge heat to me!
Golden throne turns to ruins
And Lucifer laughing again!


LUCIFER

Zář … zář … zář … zář …
Světelný paprsek protíná můj mozek
prázdný oční důlek zírá
co chce mi říct ta žlutá kost?
Ach, pane poznání, ach Lucifere!

Já mám těch lží již dost!
Sečíst jejich podvody, to snad ani nelze.
Již hnijí jejich kutny!
Naplníme sudy sírou
Jedu noste plné putny!

Stříbrný meč Luciferův nocí tiše letí
Držím jej ve své ruce
Nesmíme být poraženi!
Hořte, černé Svíce.

Druhý kníže Věčné Tmy
dnes zapálí svou zbraň
to poznání mě zahřeje!
Zlatý Trůn se mění v trosky
a Lucifer se opět směje!


ABADDON

Fiery flame of firre
Implacable hate
Fury power roaring
Already light and thunder

Inferno rush across the earth
Abaddon drawing takes breath
His heart is like stone
Bursting out breath of death

ABADDON - fury
ABADDON - mad
ABADDON - crusher
ABADDON - slayer

Heavens gates crashing down
Into the deep of fire
Golden altars is fallen
And you listenin´ Satans laugh!

ABADDON

Ohnivý jazyk plamene
Nesmiřitelná nenávist
Běsnící síla se rozeřve
Blesku již burácí svist.

Inferno zemí se přežene
Abaddon nabírá dech
Srdce má tvrdší kamene
Vyrážíš smrtelný vzdech.

ABADDON - běsní
ABADDON - šílí
ABADDON - drtí
ABADDON - ničí

Nebeské brány řítí se
Do hlubin ohnivých
Ztracené oltáře bortí se
Satanův je slyšet smích!


ASMODEUS

ASMODEUS - filled your purse!
ASMODEUS - cups full of gold!
ASMODEUS - lust beauty wealth!
ASMODEUS - no! it isn´t insane!


ASMODEUS

ASMODEUS - naplní tvé měšce
ASMODEUS - číše plné zlata
ASMODEUS - rozkoš, krása, bohatství
ASMODEUS - ne! to není šílenství!


SATAN

Have you Afraid … 
that - your heart will be tearing by mass poisonfull lies
that - your mind is smack to pieces with Secret scream of unknown
that - your soul bridge over the pit of Time between Life and Death
that - lust that you controlled is roaring monstrous Symphony of
Pleasure.
that - horrible macabre creation drowing create of Foetus.
that - emptiness of your skull is filling putrefactions Knowledge
that - Satan that living in yourself will rising His Goblet?
WELL - you raising it with Him and toast to birth of REASON!


SATAN

Máš strach …
že - tvé srdce bude rozerváno masou jeduplných lží
že - tvá mysl se rozbortí tajemným výkřikem Neznáma
že - tvá duše přehlédne propast času mezi Životem a Smrtí
že - chtíč který ovládáš se rozeřve obludnou Symfonií rozkoše
že - hrůzná makabrální kreace přehluší stvoření Plodu
že - prázdnota tvé lebky naplní se hnilobou Poznání
že - Satan v tobě žijící pozvedne svůj pohár?
TAK - pozdvihni jej spolu s ním a připij na zrození Rozumu!


LEVIATHAN

Beasts and Creatures
Endless pits
Truth and death
Life and swamp
Storms and billows
Flames in water
Mist and glow
Green death

Sea - god raising - rage
Undewater fury - dismay
Leviathan - is the Lord
Leviathan - our Master

Snake breath blowin´ you
Don´t you see on other shore
Leviathan - is the Lord
Leviathan - our Master

You will see fiery temple
Underwater Pentagram
Leviathan - is the Lord
Leviathan - our Master

Now you see the eye of Snake
So raisin´ your Baphomet
Leviathan - our Master
Leviathan - is the Lord

Already you give in to our Master
And forver turn upsidde down your cross!
Leviathan - our Master
Leviathan - is the Lord


LEVIATHAN

Bestie a zrůdy
Nekonečné hlubiny
Pravda a Smrt
Život a bahno
Bouře a vlny
Plameny ve vodě
Mlha a žár
Zelená Smrt

Mořský Had se bouří - Běs
Pod hladinou zuří - Děs
Leviathan je ten Pán
Leviathan vládne nám

Ovane vás Hadí dech
Nevidíte druhý břeh
Leviathan je ten Pán
Leviathan vládne nám

Uvidíš Ohnivý Chrám
Pod hladinou Pentagram
Leviathan je ten Pán
Leviathan vládne nám

Hadí Oko spatříš teď
pozdvihni svůj Baphomet
Leviathan je ten Pán
Leviathan vládne nám

Vládci Hlubin vzdej se již
Jednou provždy obrať Kříž
Leviathan vládne nám
Leviathan je ten Pán


ASTAROTH

You attachment to lust
Always without inhibiton
Sex is root of life
Only just you know 7 gates

Those 7 gates of pleasure
Lust, sex and delight
Definitely isn´t sin
Phallus - it is Horn

Astaroth will blessed you
You attachment to your lust
Definitely it isn´t sin
It is only NATURE!


ASTAROTH

Oddávej se rozkoši
Vždy a plně bez zábran
Sex je základ Života
Jen tak poznáš sedm bran

Těch sedm bran Rozkoše
Chtíče - Sexu - Touhy
Rozhodně to není hřích
Falus  - to jsou Rohy!

Astaroth ti požehná
Jen oddej se svým touhám
Rozhodně to není hřích
To Příroda je pouhá!


LOKI

At midnight when owl hoot
And moon is full, and moon is full
Draw nearing time
I screech frightened
My friends runaway, runaway from my home

I´m shakin´ with frighten´
I know that it isn´t dream
I´m shakin´ with frighten´
I know that it isn´t dream

I´m turn into LOKI - my tooth is sharp
My claws want break - eyes is glare
My tongue is bloody - I´m shakin´ with mad
And rushing and rushing - into depth of black night …

Loki … Loki …

At day break I´m come back
On my hands is blood
My turn was done - I´m human again!
But this nothing for me
I wanna be LOKI again … I wanna be LOKI again!


LOKI

O půlnoci, když sova houká
a měsíc je kulatej,
Má chvíle přichází
Já zakřičím strachem
přátelé prchají z domu ven

Třesu se hrůzou,
Vím, že to není sen
Třesu se hrůzou,
Vím, že to není sen

Měním se v Loki - zuby se zaostří
Drápy chtěj trhat - oči se vytřeští
Jazyk mám krvavej - šílenstvím se chvěji
a utíkám a utíkám - do hlubin černý tmy …

Loki … Loki …

K ránu se vracím zpět
Na rukách stopy krve
Proměna skončila - jsem zase člověkem.
To však již není pro mne
Já chci být zase Loki … chci být zase Loki

THE PRAYER

Glory and prays to you Satan
In the heights of heaven where wants you reigned
And in the depths of Hell where,
the quite, you drream in the silents!
Grand that my soul, some day
May beside you and the Three of knowledge.
At the hour when on your brow like a new Temple its branches will spread!

MODLITBA

Buď zdráv a veleben tam v ráji ne nebi,
Kdes vládl Satane, tvá moc tě velebí,
Buď zdráv tam v hlubinách,
kde přemožen sníš v tichu!
Ať jednou spočinu pod slavným Stromem Hříchů,
v tu slavnou hodinu, kdy jako nový Chrám, se jeho ratolest, zas zvedne k výšinám!


THE OATH

Raising your deadly hands
In sign of the Oath
Baphomet is only for those
Who swore on the Black Horn!