ROOT – The Temple In The Underworld (1992 / Monitor / CZ)

INTRO
(Sonata no.14 Op.27 No.2 “Moonlight“ /  Ludwig van Beethowen)

CASILDA´S SONG
(text: R.W. Chambers / hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)

THE TEMPLE IN TLE UNDERWORLD
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek & Jiří “BigBoss“ Valter)

APOSIOPESIS
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

THE SOLITUDE (Instrumental)
(hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)

VOICES FROM …
(hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)

THE WALL
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

THE OLD ONES
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Jiří “BigBoss“ Valter & Petr “Blackosh“ Hošek)

MESSAGE
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek & René “Evil“ Kostelňák)

MY NAME ...
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

* BONUS TRACKS *

MY DEEP MYSTERY
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek, René “Evil“ Kostelňák, Daniel
“Mr. D.A.N.“ Janáček)
FREE BEE (Instrumental)
(hudba: Root)

Jiří “BigBoss“ Valter - all voices, keyboards, effects
Petr “Blackosh“ Hošek - all electric, acoustic and bass guitars
Daniel "Mr. D.A N.“ Janáček - guitar
René “Evil“ Kostelňák - drums

Recorded and mixed at “C“ Studio Ostrava, 3. 10. – 16. 10. 1992


CASILDA´S SONG

Along the shore the cloud waves break
The twin suns sink behind the lake
The shadows lengthen - in Carcosa

Strange is the night where black stars rise
And strange moons circle through the skies
But strange still is - lost Carcosa

Songs that the Hyades shall sing
Where flap the tatters of the King
Must die unheard in - dim Carcosa

Song of my soul, my voice is dead
Die thou, unsung, as tears unshed
Shall dry and die in - lost Carcosa


CASILDINA PÍSEŇ

Podél pobřeží kde oblaka se tříští o vlny
a dvojité slunce zapadá za jezero
kde stíny dosahují - do Carcosy

Chladná je noc tam kde černé hvězdy vychází
a chladné měsíce krouží po obloze
však chladná je i - neznámá Carcosa

Písně které Hyády budou zpívat
tam kde se třepotají cáry Krále
musí zaniknout nevyslyšeny v - hasnoucí Carcose

Písni mé duše můj hlas je mrtvý
zemřeš nezpívána jak slzy neprolité
Vyschnou a zemrou ve - ztracené Carcose


THE TEMPLE IN THE UNDERWORLD

I rush through purple mist
Fury in my eyes - Beast of prey´s look
I make my way through shrubs of Skeletons
My target is just round the corner

I weep blood instead of tears
Dust of Eternity covers my face
Windstorm howled its Song of Death
Cacophony Demons turned into everything

Am I dreaming - or awake?
The Temple is facing me
From the Depths of Infinity it grows
This structure of both Life and Death

You can never name it
Has been towering here for ages and forever
From mysterious Symbols on the walls
Sap Shemhamforash leaks down

At Last I recognize what I always wanted
And I see there is no return no
I become a little Part of the Sign on the wall
And dwindle in the Underworld Temple


CHRÁM V PODSVĚTÍ

Řítím se purpurovou mlhou
v očích vztek - pohled šelmy
Rozrážím křoviny kostlivců
Můj cíl je nadosah

Krev teče mi místo slzí
Prach Věčnosti pokrývá mou tvář
Vichřice zavyla svou píseň Smrti
Kakofonie Běsů stává se vším

Zdá se mi to - či bdím?
Přede mnou stojí ten Chrám
Z hlubin Nekonečna se vypíná
ta stavba Života i Smrti

Pojmenovat jej nikdy nelze
stojí zde od Věků a provždy
Z tajemných Symbolů na zdech
vytéká míza – Shemhamforash

Konečně poznávám co jsem vždy chtěl
a chápu že návratu již není.
Stávám se částečkou těch znaků na zdi
a mizím v Chrámu Podsvětí


APOSIOPESIS

Breath of Cosmos flows on my face
The Song of ancient tribes sounds in the beyond
Tones of unknown instruments going over
Phantasmic – scenery

My heart is torn by mystic beauty
And Rulbrah´s unknown song lullaby me
Her black eyes told me this
This magic tales ...

Once upon a time there was ...


APOSIOPESE

Dech Kosmu stéká mi po tvářích
popěvky dávných kmenů slyším v dálce
tóny neznámých nástrojů se nesou
nad přízračnou krajinou

Srdce mám rozervané tajemnou krásou
Rulbrah mne uspává neznámou písní
a její oči mi vypráví kouzelný příběh

Tam kdesi... žili dávno...


THE SOLITUDE (Instrumental)
SAMOTA


VOICES FROM …  (Dedicate to Order Green Dragon and Rasputin)
HLASY Z … (Věnováno Řádu Zeleného Draka a Rasputinovi)


THE WALL

In the silent night only purple flash
running the dark sky
I´m going to the Wall
rising in great distance

This Wall is made of Centuries stones
Only I know her secrets
Bones fragments - dotted around
I see my life and holding breath

The Unknown Ones walking around me
their eyes glowing, their mouth grin
they talk to me with unknown language
I would like Stop, but I must go ...

I hurry to the Wall, flying like wind
Mystery Power driving me forward
I´m Apocalyptic - Horseman
And this Wall is my Goal!

Is it Wall of Death?
Is it Wall of Life?


ZEĎ

V tiché noci jen fialové blesky
protínají temnou oblohu
Jedu k té Zdi
která se tyčí v dálce

Postavená je z balvanů staletí
jen já vím co skrývá
Úlomky kostí jsou rozsety všude kolem
vidím svůj život - zatajím dech

Neznámé bytosti prochází kolem mne
oči jim žhnou - ústa šklebí
Neznámou řečí hovoří ke mě
chtěl bych se zastavit, však musím dál ...

Spěchám k té Zdi, letím jak vítr
tajemná Síla žene mne vpřed
Jsem jezdcem Apokalypsy
a ta Zeď je můj Cíl!

Je to Zeď Života?
Je to Zeď Smrti?


THE OLD ONES

There is the Pit
There my friends dwell
There is Azathoth - great Center Of the Cosmos
... and playing on His flute ...

There is Yog Sothoth - Master of Dimensions
and Faceless One ...
There is Nyarlathotep - Black Messenger And Black Prince of the Abyss ...
There is Shub - Niggurath - Father of The world of Horros and Ram of The Sun ...
There is Cthulhu - Eternal Serpent who sleeps
There is The Goat of a Thousand Young!
I know The Old Ones!


DÁVNÉ BYTOSTI

Tam v hlubině
kde moji přátelé přebývají
Je tam Azathoth - velký střed Kosmu
... a hraje na svou flétnu ...
Je tam Yog Sothot - Vládce Rozměrů
a Bytost bez tváře ...
Je tam Nyarlathotep - Černý Posel a Černý kníže Hlubin ...
Je tam Shub - Niggurath - otec světa Hrůz a Beran Slunce ...
Je tam i Cthulhu - věčný had, který spí ...
Je tam Kozel Tisícerého Mládí!
Já znám Dávné Bytosti!


MESSAGE

In bottomless emptiness of my Solitude sound the string of Life
And I´ll born again such as Phoenix from ashes ...
With my foot crushes grey Eternal Dust
Any secrets not hidden for me
My flame abloom with Black Roses
on the mist wide open darkened Crypt

I enter alone hidden from curious eyes
And take this Black Book to my hands
Absorb the Power from Book of Wisdom
And receives Message of my Darkened Gods

The Message is attended with tympanumus rumble
It Earth abyss awaken ...
From Volcanos flows fiery Truth
in the flood of Knoweledge will drown many ones

Black Flash crack into the Cosmic Wisdom
Here comes my friend Time
Human disappear in this Book of Fate
I know pain - development of all human race

In bottomless emptiness of my Solitude sound the string of Life
And I´ll born again such as Phoenix from ashes ...
... I come with Knowledge !!!


POSELSTVÍ

V bezedné prázdnotě mé samoty rozezněla se struna života
Já znovu ožívám a jako Fénix rodím se z popela …

Svou nohou rozdrtím šedý Prach Věčnosti
žádná tajemství nejsou mi skryta
Můj plamen rozkvétá Černými Růžemi
v mlze se otvírá zčernalá Krypta

Vcházím sám neviděn zvědavým zrakem
do rukou berou tu Černá Knihu
Nasávám sílu ze Svazku Moudrosti
přijímám Poselství svých Temných Bohů

Poselství provází tympánů dunění
To Nitro Země se probouzí
Z vulkánů vytéká Ohnivá Pravda
V záplavě Poznání utonou mnozí

Černý Blesk vyšlehne do Kosmu Vědění
Přichází můj přítel Čas
Lidé se ztrácejí v Knize Osudu
Znám muka vývoje všech lidských ras

V bezedné prázdnotě mé samoty rozezněla se struna života
Já znovu ožívám a jako Fénix rodím se z popela …

... Přináším Poznání !!!


MY NAME …

When I dance over dying Life
and Black Pearls Flow from my empty eyes sockets
Is it the Termination?
My name is DEATH ...

When I play on the Flute made from your skin-bone
And my jaws are roaring with laughter - in neverending smile
Is it the Termination?

My name is DEATH ...

I´m Immortal by my death
and my realm is borderless
I´m like you all
without hearts - without reason
but I´m happy, ´cause my name is DEATH!
… is DEATH!


MOJE JMÉNO ...

Když tančím nad umírajícím životem
a Černé Perly kanou z mých prázdných očních důlků
Je to Konec?
Moje jméno je Smrt ...

Když hraji na flétnu
z tvé holenní kosti a moje čelisti jsou rozesmáté nikdy nekončícím úsměvem
Je to Konec?

Moje jméno je SMRT ...

Jsem nesmrtelná ve své smrti
a má říše je bez hranic
Jsem jako vy všichni
bez srdcí, bez rozumu
ale já jsem šťastná, protože moje jméno je SMRT!


MY DEEP MYSTERY

You are my Light
You are my Dark
You are my Wisdom
You are my Mad
You are my Eyes
You are my Breath
And I will living for you untill my Death!

I am your Creature
I am your Beast
I am your Pride
I am your Force
I am your Fire
I am your Bread
And you are my Teacher untill my Death!

You are my Deep Mystery ...


JSI MOJE HLUBOKÉ TAJEMSTVÍ

Jsi moje světlo
Jsi moje temnota
Jsi moje moudrost
Jsi moje šílenství
Jsi můj zrak
Jsi můj dech
A já pro tebe budu žít až do své smrti

Jsem tvůj stvořitel
Jsem tvoje bestie I
Jsem tvoje chlouba
Jsem tvoje síla
Jsem tvůj
Jsem tvůj chléb
A ty jsi můj učitel až do mé smrti

Jsi moje hluboké tajemství.


FREEBEE (Instrumental)