ROOT – Kärgeräs (1996 / Black Hole Records / CZ)

LYKORIAN (Instrumental)
(hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

KÄRGERÄS  PROLOGUE
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

KÄRGERÄS
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

PROPHET´S SONG
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

RULBRÄH
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

RODÄXX
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

OLD MAN
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

OLD WOMAN
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: René “Evil“ Kostelňák)

EQUIRHODONT – GRANDIOSE MAGUS
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)

DYGON - MONSTROSITY
(text & hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)

TRYGÄN - SEXTON
(text & hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)

DUM VIVIMUS, VIVAMUS 
(hudba: Root)


Jiří “BigBoss“ Valter – all vocals
Petr “Blackosh“ Hošek – all guitars, bass
René “Evil“ Kostelňák – drums, guitar & bass (Old Woman)

Recorded and mixed at Shaark Studio, 6. 11. – 6. 12. 1995KÄRGERÄS  PROLOGUE

Once a long time ago they lived, somewhere ...
I´m drawing back the dark curtain of Time,
over the land ancient and lost,
forgotten in immense dephts of ages,
where nothing begins and nothing ends.


KÄRGERÄS PROLOGUE

Kdysi dávno žili kdesi ...
Odhrnuji temný závoj Času,
nad krajinou dávnou a ztracenou,
zapomenutou v propastných hlubinách věků,
kde nic nezačíná a také nic nekončí.


KÄRGERÄS

With a mix of love and sorrow
I´m watching the beautiful land
that already by its birth
was ordained to come to an end.

Why? Why? Why?
It disappeared under the layers of milleniums,
not even a recollection has remained.
Where went the living and dead
so beautiful and yet mortal?

It only lives in my mind,
the owesomely sad recollection
of the cruel fate of my beloved,
proud nation - Kärgeräs.


KÄRGERÄS

S láskou a zároveň smutný,
hledím na krásnou zemi,
která již při svém zrodu,
odsouzena byla zaniknout.

Proč? Proč? Proč?
Zmizela pod nánosem tisíciletí,
ani vzpomínka na ni nezbyla.
Kam odešli živí i mrtví,
tak krásní a přece smrtelní.

Již jen v mé mysli žije,
ta přesmutná vzpomínka,
na krutý osud mých drahých,
na ten hrdý národ - Kärgeräs.


PROPHET´S  SONG

There were the endless space was torn
and the Black Stone gives strength to life,
where we are born and die in the same instant,
lost like a speck of futility.

There the women gave birth to Death
when the Black Stone was glowing with life,
and she was a stranger at home
and she will become her own victim.

Your beloved - yet they are false,
Don´t belive them, that´s what
I beg of you, only He is able to defy,
but he will turn into a Stone.

Oh you, you who understand a song
don´t touch the Stone of Darkness,
because it is immortal from all who touch it.

So tells the ancient tale that I sing unto you,
But only those who hearken in their hearts will understand ...
Oh you ...


PROROKOVA PÍSEŇ

Tam kde rozerval se Vesmír nekonečný,
a Černý Kámen dává sílu Životu,
kde rodíme se i umíráme současně,
ztraceni jako prášek nicoty.

Tam Žena porodila Smrt,
když Černý Kámen žhnul životem,
a Ona cizinkou byla doma,
a sama sobě Obětí se stane.

Vám drazí - však jsou falešní,
nevěřte jim o to vás prosím,
jen On dokáže vzdorovat,
však v kámen se promění.

Ó ty, ty, která písni rozumíš,
nedotýkej se Kamene Temnoty, neb On jest nesmrtelný,
všemi kdož se jej dotknou.

Tak hovoří Starobylá Pověst, kterou vám zpívám,
však pochopí jen ten, kdo naslouchá srdcem ...
Ó ty ...


RULBRÄH

Rulbräh: I´m learning the anxiety of happiness,
It seemed deceitful long ago,
But words of praise urge to birth
a harbinger of butterfly flight.

Rulbräh: Glory of spite, delight of blood,
Happiness of happy - go luckies
and the forever mute of strong only in beauty and vulnerability
living in the sorrow of their souls.

Propeth: I come acorss happiness
without looking for it,
lost in the bottom of bitterness
in the garden of faded flowers.

Rulbräh: I´m listening to the whispering of voices,
about the blossomed solitude of anandoned eyes,
solitude agitates my heart.
Rulbräh and Prophet: I will no longer, may be when I wake up ...


RULBRÄH

Rulbräh: Poznávám úzkost štěstí,
dávno zdá se být klamné.
Však pobízí k zrození ta slova chvály,
v předzvěsti motýlího letu.

Rulbräh: Sláva pohrdání, slast krve.
Štěstí bezstarostných a němých navždy.
Silných jen v kráse a zranitelnosti,
žijících v smutku své duše.

Prorok: Narážím na štěstí,
aniž bych je hledal,
ztracen na dně hořkosti,
v zahradě zvadlých květin.

Rulbräh: Naslouchám šeptání hlasů,
o rozkvetlé samotě opuštěných očí,
samota rozechvívá mé srdce.
Rulbräh a Prorok: Nebudu již, snad až se probudím ...


RODÄXX

I was born by steel
In the middle of precipitate rocks,
I am a strong, powerfull warrior …
I will liberate my land from Dygon,
The dangerous monster,
that is about to destroy us,
I am Rodäxx!

My sword is able to break rocks,
I will defeat Dygon with it,
I will defend my land and nation …

Nobody will stop me anymore,
I embarked upon the fight,
Away with all superstitions …
I will liberate my land from Dygon,
The dangerous monster,
that is about to destroy us …

My sword is able to break rocks,
I will defeat Dygon with it,
I will defend my land and nation …

Nobody will stop me anymore …
Nobody will stop me anymore …


RODÄXX

Zrozen byl jsem ocelí,
uprostřed strmých skal,
jsem silný, mocný bojovník …
Svou zemi zbavím Dygona,
té nebezpečné zrůdy,
která chystá se nás zničit,
jsem Rodäxx!


Můj Meč dokáže skály lámat,
s ním porazím i Dygona,
ubráním svou zemi a lid …

Nikdo mne již nezastaví,
pustil jsem se do boje,
pryč se všemi pověrami …

Svou zemi zbavím Dygona,
té nebezpečné zrůdy,
která chystá se nás zničit …

Můj Meč dokáže skály lámat,
s ním porazím i Dygona,
ubráním svou zemi a lid …

Nikdo mne již nezastaví …
Nikdo mne již nezastaví …


OLD MAN

Rodäxx, oh Rodäxx,
You mustn´t fight with Dygon!
He´ll laugh at your sword,
He´ll crush you with his claws.
My advice seems menacing,
But only truth it tells,
Our nation is hesding for undoing,
And is past help.

The Stone dominates us all,
Vengeance is hidden in it,
Your fight is already lost.
There are no winners! Nothing at all!

In the Black Stone from the thin air
That gave birth to Dygon
The power of thousands is concealed,
Of alien world´s creatures.

Their strength knows, No boundaries,
Oh Rodäxx, it won´t be a duel,
Oh Rodäxx, it won´t be a duel,
Death is facin death here!

The Stone dominates us all,
Vengeance is hidden in it,
Your fight is already lost.
There are no winners! Nothing at all!

The Stone dominates us all,
Vengeance is hidden in it,
Your fight is already lost.
There are no winners! Nothing at all!


STAŘEC

Rodäxxi, ach, Rodäxxi,
ty nesmíš se bít s Dygonem!
On vysměje se tvému Meči,
svým pařátem tě rozdrtí.
Má rada zdá se být hrozivá,
však jenom pravda je v ní,
náš národ kráčí ke Zkáze,
a pomoci mu není.

Ten Kámen všechny ovládá,
pomsta je v něm skryta,
tvůj boj je předem prohraný,
v něm není vítěze!

V tom Černém Kameni z neznáma,
co zrodil Dygona,
jsou skryty síly tisíců,
bytostí z jiných světů.

Jejich Síla nezná hranic,
ó, Rodäxxi, to nebude souboj,
ó, Rodäxxi, to nebude souboj,
to stojí Smrt proti Smrti!

Ten Kámen všechny ovládá,
pomsta je v něm skryta,
tvůj boj je předem prohraný,
v něm není vítěze!

Ten Kámen všechny ovládá,
pomsta je v něm skryta,
tvůj boj je předem prohraný,
v něm není vítěze!


OLD WOMAN

I used to know you, pretty Rulbräh,
Already as a little girl,
You used to play alone in the Woods,
And you wandered in rocks.

Today you have a mysterious Mission,
You must find the Black Stone,
Only you can touch it,
However you will not change the run of time by this.

The Stone and Dygon are one and the same,
And you will break through this Damnation,
Late, late time is being filled up,
After all you are the mother of Dygon.

Through your touch the power,
Of the maledicted stone will be broken,
But Kärgeräs will lose everything,
Asit is fated in the damnation.

This wat you yourself have caused,
You yourself will redress,
Only a recollection of you will remain,
Your Sacrifice is made of stone.


STAŘENA

Znala jsem tě Rulbräh krásná,
již jako malou holčičku,
hrávala sis sama v lesích,
a ve skalách jsi bloudila.

Dnes poslání máš tajemné,
Černý Kámen najít musíš,
jen ty se jej smíš dotknout,
běh Času tím však nezměníš.

Kámen i Dygon - jedno jsou
a ty tu klatbu prolomíš,
pozdě, pozdě, Čas se plní,
vždyť ty jsi matkou Dygona.

Tvým dotekem se zlomí Síla,
prokletého Kamene,
však Kärgeräs tím ztratí vše,
jak je v klatbě určeno.

A tak co jsi sama zavinila,
sama zase odčiníš,
jen vzpomínka na tebe zbude,
tvá Oběť je z kamene.


EQUIRHODONT – GRANDIOSE MAGUS

I am an envoy of Infinity,
Materialization of mysterious Wishes,
I am Grandiose Magus Equirhodont
And I have fulfilled my mission

The race from the Stars that created you
Was destroyed by you - why?
I am the last of them thousands of us who survived
Are sealed in Black Stone.

Only longing for vengeance gave us the power to create
Me, the Stone and Dygon.

Note Rodäxx what you must know,
For each blow to Dygon
All living are paying with their lives.
And that also you bravery became our vengeance
Only Rullbräh is innocent, innocent
Although she is mother of Dygon.

We don´t exist any more
I have fulfilled my mission
Nothing more than Emptiness
I have finished - I am the Grandiose Magus.


EQUIRHODONT - VELKÝ MÁG

Jsem vyslancem Nekonečna,
zhmotněním tajemných Přání,
jsem Velký Mág Equirhodont,
a splnil jsem své poslání


Rasa z Hvězd, co stvořila vás,
byla vámi zničena - (proč?),
já jsem poslední z nich,
tisíce nás co přežili,
jsou v Černý Kámen vtaveni.

Jen touha po pomstě nám dala sílu stvořit
Mne, Kámen a Dygona.

Věz Rodäxxi, co vědět musíš,
za každou ránu Dygonovi,
smrtí platí všichni živí.
A že i tvá statečnost se stala naší pomstou
Jen Rulbräh je nevinná, nevinná,
i když je matkou Dygona.

MY již nejsme,
své poslání jsem splnil,
již jen Prázdnota,
skončil jsem - JÁ Velký Mág.


DYGON – MONSTROSITY

I don´t know!
I know only one word:
What is - the world, love, life, understanding, faith, delight, lust, pain,
joy, grief, making love, dying, being born, rising, doom, honor, bravery,
knavery, deception, sincerity ???

I don´t know!
I know only one word:
"Destruction"!


Obsession, art, harmony, barbarity, kindness, favors, horror, anger,
hatred, flowers, rivers, lakes, rocks, birds, animals, people,
children, man or woman???

I don´t know!
I know only one word:
"Destruction"!


DYGON – ZRŮDA

To nevím!
Pouze jedno slovo znám:
Co je to - svět, láska, život, porozumění, víra, slast, rozkoš, bolest,
radost, smutek, milování, umírání, zrození, vznik, zánik, čest, odvaha,
podlost, faleš, upřímnost???

To nevím!
Pouze jedno slovo znám:
"Zkáza!"

Posedlost, umění, harmonie, surovost, vlídnost, laskavost, hrůza, vztek,
nenávist, květiny, řeky, jezera, skály, ptáci, zvířata, lidé,
děti, muž či žena???

To nevím!
Pouze jedno slovo znám:
"ZKÁZA!"


TRYGÄN – SEXTON

Why does Kärgeräs not exist anymore?
Who knows?
Nobody will learn the secret of Ages,
Nobody can stand up to the order
That is given by Infinity.
Who knows?
Who knows?

I remained alone, Trygan - sexton,
For long years I burried all who died
From day to day.

And there´s nobody left here anymore
Alive or dead - I am alone here,
The last grave is dug,
For me the Time has also come.

I am leaving alone, abandoned by Life,
Sad nad reduntand,
I´m laying down to sleep,
Out of which there´s no waking,
Kärgeräs doesn´t exist anymore
A long time ago there lived ...


TRYGÄN – HROBNÍK

Proč již nejsou Kärgeräs?
Kdo ví?
Nikdo nepozná tajemství Věků
Nikdo se nemůže postavit řádu, jenž Nekonečnem je dán.
Kdo ví?
Kdo ví?

Zůstal jsem sám, Trygän - hrobník,
celá léta jsem pohřbíval, všechny ty, kdož zemřeli,
ze dne na den.

A již zde není nikoho,
živého či mrtvého - jsem zde sám,
poslední hrob je vykopán,
i pro mne již nadešel Čas.

Odcházím sám, opuštěn Životem,
smutný a zbytečný,
uléhám k spánku,
z nějž není probuzení,
nejsou již Kärgeräs!!
Kdysi dávno žili ...


DUM VIVIMUS, VIVAMUS!

Žijme, dokud žijem!