ROOT – Black Seal (2001 / Redblack Productions / CZ)

THE FESTIVAL OF DESTRUCTION
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)
THE INCANTATION OF THESSALONIAN WOMEN
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Igor “Igorr“ Hubík)
NATIVITY

(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)
HIS EYES WERE DARK…
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Igor “Igorr“ Hubík)

BLACK SEAL

(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Jiří “BigBoss“ Valter & Marek “Ashok“ Šmerda)
THE FAITH

(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Root)
SALAMANDRA
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)
NECROMANCY

(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)
THERIAK
(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Petr “Blackosh“ Hošek)
THE MIRROR OF SOUL

(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Marek “Ashok“ Šmerda)
LIBER PROHIBITUS

(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Jiří “BigBoss“ Valter)

… BEFORE I LEAVE!

(text: Jiří “BigBoss“ Valter / hudba: Jiří “BigBoss“ Valter & Marek “Ashok“ Šmerda)


 
Jiří “BigBoss“ Valter – vocals    
Petr “Blackosh“ Hošek – guitars, keyboards, effects
Igor “Igorr“ Hubík – bass
René “Evil“ Kostelňák – drums
Marek “Ashok“ Šmerda – guitars, keyboards

 
Recorded and mixed at studio Shaark / Bzenec, 2001

THE FESTIVAL OF DESTRUCTION

Sprightly Celebrating in His name will break out
In the streams of blood we will wash our Hearts
And from the broken skulls of our enemies
We will drink the elixir of Death to the birth of Power!

Skeletons on horses are coming with the Night
Flames are reflected against gloomy rocks
We are dancing, drinking, naked and intractable
We call into the fire: In Nomine… In Nomine…

The time of sacrifices is coming, knife-edges are glowing
Living hearts are torn from bodies, blood is streaming
We squirm in a trance of pleasure and lust
The Gate opens up and He is coming !

His cruel smile fondles all of us
The best bites are offered to Him
We throw away bones in the dancing whirl
We call into the fire: In Nomine… In Nomine…

In Nomine Satanas!

SLAVNOST ZKÁZY

Vypuknou bujaré Oslavy ve jménu Jeho
V potocích krve omyjem svá Srdce
A z puklých lebek svých nepřátel
Připijem elixírem Smrti ku zrození Moci!

Kostlivci na koních přijíždějí s Nocí
Plameny se odrážejí od chmurných skal
Tančíme, pijeme, nazí a nezkrotní
Do ohňů voláme: In Nomine … In Nomine …

Čas obětí se přiblížil, ostří nožů žhne
Živá srdce vyrvána jsou z těl, krev prýští
Svíjíme se v transu rozkoše a chtíče
Brána se otvírá a příchází On!

Jeho krutý úsměv pohladí nás všechny
Nejlepší sousta jsou Mu nabídnuta
Odhazujem kosti ve víru tance
Do ohňů voláme: In Nomine … In Nomine …

In Nomine Satanas!

THE INCANTATION OF THESSALONIAN WOMEN

Ominous herbs of a magnificent size,
Your seed grew up in the cursed night,
Watched by the Wild Star, Hostile, Threatening !

Your very names suspicious to an inquiring sage
Were repudiated from words in long past times,
When mastering your power was a prohibited science.

Kolkhidian and Egyptian sages,
In the shine of bloody Moon,
Dug your roots precious to Magi

Who, mixing tart sap of the plants
With the dead extract of whitened bones
Incanted in low voices,

At midnight distilled these magic drinks,
By which chastity of virgins fell through overpowered,
Discovering the nakedness of their side …!

ZAŘÍKÁVÁNÍ THESSALSKÝCH ŽEN

Zlověstné byliny, vzrůstu velkolepého,
vaše símě vzrostlo v noci prokleté,
pod zrakem Hvězdy Divoké, Nepřátelské, Hrozivé!

Již vaše jména, podezřelá mudrci hloubavému,
byla zavržena slovem v časech dávných,
kdy znáti moc vaši bylo vědou zapovězenou.

Sagy Kolchidské a Egypťané
vykopávali za svitu Luny krvavé
vaše kořeny, drahocené Mágům,

Kteří, mísíce trpkou šťávu rostlin
s mrtvým výtažkem kostí zbělených
při zaříkávání hlasem tichým.

Překapávali o půlnoci tyto nápoje kouzelné,
jimiž cudnost panen překonána padla,
objevujíc nahotu boků jejich …!

NATIVITY

Before milion ages
Great and wise was born
Strong and eternal arise out of him.
Our father’s and endless Nira.

Ancient hollows
Expended their mysteries
I came on world in chilling grief
Not knowing my mission
of cursed legacy.

Roar of devil’s
attended my birth
They knew who I am.
Beast’s freaked, rocks were torn,
Even the time was stood with dread
I’ve come.

ZROZENÍ

Před miliony Věků,
zrozen byl Moudrý a Velký,
z něj vzešel Silný a Věčný,
Naši otcové a Nekonečná Nirra
dali mi život.

Odvěké rokliny vydaly svá Tajemství,
přišel jsem na svět,
v hrůzyplném Žalu,
neznajíc své poslání,
prokletého Odkazu.

Řev Démonů provázel můj zrod,
věděli kdo jsem,
Bestie šílely, skály se trhaly,
i Čas se zastavil hrůzou,
přišel jsem.

HIS EYES WERE DARK…

In the shadow of black rocks
Under the overhang of roots and snakes’ nests
There He used to sit and sing
He sang his songs
Which nobody understood…

He was old a hundred, two hundred, three hundred years?
Nobody knew it,
Maybe for thousands of years he has been in this world,
Maybe for thousands of years he has been in this world…

His eyes were dark,
But it was owing to wisdom and something mysterious,
They sparkled and penetrated everything,
When He played on his instrument,
The sky grew dark and wind became silent.

Over stony planes only wind runs
And mysterious shadows whisper their stories,
Many of them He told at His rock
And I lived them all with Him.

JEHO OČI BYLY TEMNÉ

Ve stínu černých skal
pod převisem z kořenů a hadích hnízd
tam On sedával a zpíval
zpíval své písně
kterým nikdo nerozuměl …

Byl stár sto, dvěsta, třista let?
To nikdo nevěděl,
možná tisíce let byl na tomto světě,
možná tisíce let byl na tomto světě …

Jeho oči byly temné
však moudrostí a čímsi tajemným
jiskřily a pronikaly vším
když zahrál na svůj nástroj
obloha potemněla a vítr utichnul.

Na kamenných pláních jen vítr se prohání
a tajemné stíny šeptají své příběhy
mnohé z nich vyprávěl On u své skály
a já všechny s ním jsem prožíval.

BLACK SEAL

Through myself one can reach the place of eternal suffering,
Through myself one can reach the night that is not followed by a morning,
Through myself one can reach the cursed bastards of one’s mother-country… (**)

Who knows the mysterious place,
Where it lies forgotten,
Covered with a layer of the whole millennium’s dust
And still waiting and waiting…

Who finds it and use it,
Will become the Lord of the World,
The Central Point of Magic
Is conjured in it….

I have been looking for it for whole Ages,
I am close, very close now,
I can feel its power and force,
My black blood is boiling…

I know it is waiting for me,
We are tied together with a bond,
Bond of dark anger,
Cruelty, passion and victory…

When I seize it with my hands
And say the Words,
Then the Galaxy contracts,
Then be in fear, you …

… you disgusting, you stinking!

(**) Dante, Inferno.

ČERNÁ PEČEŤ

Mnou vchází se do místa věčné strasti,
Mnou vchází se v noc, která nemá rána,

Mnou vchází se do zatracenců vlasti … (**)

Kdo zná to tajemné místo
Kde leží zapomenuta
Pod nánosem prachu tisíciletí
A stále čeká a čeká …

Kdož nalezne ji a použije
Pánem Světa stane se
Středobod Magie
Zaklet v ní jest …

Hledám ji mnoho Věků
Již blízko, velmi blízko jsem
Cítím Její sílu a moc
Moje černá krev se vaří …

Vím že čeká na mne
Spojuje nás pouto
Pouto temné zloby
Krutosti, vášně a vítězství …

Až uchopím ji do rukou
A pronesu ta Slova
Pak smrští se Galaxie
Pak třeste se vy …

… vy odporní, vy páchnoucí!

(**) Dante, Peklo

THE FAITH

I believe – in wild Law of Nature
I believe – in purity of Idea
I believe – in Beauty of human body
I believe – in Cosmos harmony
I believe – in balance of Order
I believe – in honesty of Beasts
I believe – in Prudence of Oceans
I believe – in infinity of Wisdom
I believe – in Pride and Wealth
I believe – in fertility of Creation
I believe – in power of Earth
I believe – in Fire and Water
I believe – in Life and Death
I believe – in peerlessness of Existence
I believe – in Me…

Am I Believer?

VÍRA

Věřím – v divoký Zákon Přírody
Věřím – čistotu Myšlenky
Věřím – v Krásu lidského těla
Věřím – Kosmickou harmonii
Věřím – v rovnováhu Řádu
Věřím – poctivost Šelem
Věřím – v Moudrost Oceánů
Věřím – v nekonečnost Rozumu
Věřím – v Pýchu a Bohatství
Věřím – v plodnost Tvoření
Věřím – v sílu Země
Věřím – v Oheň a Vodu
Věřím – v Život a Smrt
Věřím – v jedinečnost Bytí
Věřím – v Sebe …

Jsem Věřící?

SALAMANDRA

Do you want to cross the River of Shadows
And come back afterwards?
Do you want to talk to the Ferryman
And sit in his Punt?

Do you want to see the Lost Worlds
And mysterious nations?
Do you want to fly through night with Phoenix
And to get warm in his Ashes?

Then you must know that:

There is the only Mountain in the only Plane,
In it four Fires flame,
The first one smaller than the second,
In which Salamandra takes bath,
The third one is bigger and the forth is the brightest of all,
Then take away her Being with a Three-Pronged Fork
And at the Lucifer’s glitter
Take out her Heart – the Heart of Salamandra,
Put it in Salt Water and wait.

Drink the potion the Ninth night!

SALAMANDRA

Chceš přejít přes Řeku Stínů,
a vrátit se zpět?
Chceš promluvit si s Převozníkem,
a sedět v jeho Pramici?

Chceš poznat Světy Ztracené,
a národy tajemné?
Chceš létat nocí s Fénixem,
a hřát se v jeho Popelu?

Pak musíš vědět že:

Na jediné Pláni, je jediná Hora,
v ní čtyři Ohně planou,
první menší než druhý,
v němž se Salamandra omývá,
třetí je větší, čtvrtý ze všech nejjasnější,
pak Trojzubcem zbav ji Bytí,
a při Luciferově třpytu,
vyjmi Srdce – to Srdce Salamandry,
ve Slané Vodě ulož je a čekej.

Devátou noc vypij nápoj!

NECROMANCY

Come! O you triple goddess!
Hellish, earthly and heavenly goddess!
Goddess of roads and crossroads!

You nightly friend of light,
Who despite this carries light to us,
You friend and mate of the Night ….!

Wandering among shadows and graves,
You take pleasure in the long howling of hounds
And in vapours of shed blood.

You lust after blood
And fill mortal creatures with horror…!
O Gorga ! O Morma ! You multiform Moon!

Turn out to be your beam,
Favourable to the sacrifice carried
In honour of you!

NEKROMANCIE

Přijď! Ó trojná bohyně!
Bohyně pekelná a pozemská a nebeská!
Bohyně cest a křižovatek!

Noční přítelkyně světla,
která vzdor tomu přnáší nám světlo,
přítelkyně a družko Noci …!

Bloucíc mezi stíny a hroby,
libuješ si v dlouhém vytí psů,
a v parách prolité krve.

Jsi žádostiva krve
a hrůzou naplňuješ smrtelné tvory …!
Ó Gorgo! Ó Mormo! Luno mnohotvárná!

Ukaž se být svým paprskem,
příznivá oběti přinášené,
k Tvé poctě!

THERIAK

From the wild East,
Full of anger, bloody slaver at his muzzle,
His side covered with foam and moss,
The black Wolf dashes towards the Centre.
His message is Living Death…
From the dark West,
Insane and raging, bloody eye,
Tongue and teeth full of venom,
The grey Hound dashes towards the Centre.
His message is Living Death…
And all of a sudden they come to grips with each other,
Carnage breaks up by main force,
Bones are being broken, tendons torn,
Then they drop dead to the Pit.
Their message is Living Death…
Dead bodies of the killed carcasses
Will decompose to Venom in the Pit,
Draw this potion into Silver
And drink it during ten sun-settings.
Their message is Living Death…
The drink is disgusting,
Stinking and smelly,
The mightiest of all the Magic Spells,
The supreme Medicine – Theriak.

His effect is your Immortality!

THERIAK

Z divokého Východu,
plný vzteku, krvavé sliny u tlamy,
pěnou a mechem pokrytý bok,
řítí se ke Středu černý Vlk.
Jeho poselstvím je Život ve Smrti …
Z temného Západu,
šílený a zběsilý, krvavé oko,
jazyk a tesáky plné jedu,
řití se ke Středu šedý Pes.
Jeho poselstvím je Život ve Smrti …
A náhle se střetnou spolu,
řež vypuká plnou silou,
kosti praskají, šlachy se trhají,
pak padnou mrtví do Jámy.
Jejich poselstvím je Život ve Smrti …
Mrtvá těla padlých zdechlin,
v Jámě rozloží se v Jed,
do Stříbra si naber toho moku,
a deset západů jej pij.
Jejich poselstvím je Život ve Smrti …
Nápoj jest to odporný,
smrdutý a páchnoucí,
nejmocnější ze všech Kouzel,
nejvyšší Lék – Theriak.

Jeho účinkem je tvá Nesmrtelnost!

THE MIRROR OF SOUL

Look but do not touch!
Touch but do not taste!
Taste but do not swallow!
That’s what the law of the descendants of Adam says!

My Soul is black
Like Hell itself.
My Hatred is unlimited
Like the infinite Universe.

My raging roar
Crushes brains of hypocrites.
My Truth is disgusting,
Nobody listens to it.

I murdered thousand times,
I gave birth thousand times,
I scatter Evil in every place,
Which is caught by my sight.

I have seen everything,
I have tasted everything,
I miss only one thing
To reach the absolute pleasure.

How happy I would be to touch you,
O, Satan of my Soul …

ZRCADLO DUŠE

Dívej se, ale nedotýkej!
Dotýkej se, ale neochutnej!
Ochutnej, ale nepolykej!
Tak zní zákon potomků Adama!

Moje Duše je černá
Jako samotné Peklo.
Moje Nenávist je bez hranic
Jako nekonečný Vesmír.

Můj zběsilý řev
Drtí mozky pokrytců.
Moje Pravda je hnusná
Nikdo ji nenaslouchá.

Tisíckrát jsem vraždil
Tisíckrát jsem rodil.
Zlo rozsevám tam
Kam upřu svůj zrak.

Všechno jsem viděl
Všechno jsem ochutnal.
Jen jedno mi chybí
K absolutní rozkoši.

Jak rád bych se Tě dotýkal,
Ó, Satane mé Duše …

LIBER PROHIBITUS

Ó, SACEROS CHRISTI, TU SCIS ME ESSE DIABOLUM. CUR ME DEROGAS? (*)

I know the Black Flame,
Which carries the Truth to you.
Mysterious Words of recognition
From the book of Necronomicon.

They speak to you,
But you can not hear them.
You see them in your dreams,
But you forget them.
Liber Prohibitus, L.B.
Liber Prohibitus, L.B.
Your arteries are changing into snakes,
Your eye-sockets are empty.
Do you remember?
Your bones will turn into stone,
Only flesh is left.
Do you remember?
The Time-honoured Matter of Life
Shines in the eye of Magic.
Do you remember?
Liber Prohibitus, L.B.
Liber Prohibitus, L.B.
Do you remember?

(*) O, you priest of Christ, you must know I am Devil. So why do you provoke me?

LIBER PROHIBITUS

Ó, SACEROS CHRISTI, TU SCIS ME ESSE DIABOLUM.CUR ME DEROGAS ? (*)

Znám Černý Plamen,
jenž Pravdu ti přináší.
Tajemná Slova poznání,
z knihy Necronomicon.

Promlouvají k tobě,
ale ty je neslyšíš.
Vídáš je ve svých snech,
ale zapomínáš je.
Liber Prohibitus, L.B.
Liber Prohibitus, L.B.
Tvé tepny v hady se mění,
oční důlky prázdné jsou.
Vzpomínáš?
Tvé kosti v kámen se změní,
jenom maso zůstává.
Vzpomínáš?
Prastará Materie života,
září v oku Magie.
Vzpomínáš?
Liber Prohibitus, L.B.
Liber Prohibitus, L.B.
Vzpomínáš

(*) Ó, Kristův kněží, přece víš že jsem Ďábel. Tak proč mne provokuješ?

… BEFORE I LEAVE!

Before I leave to reach the Deceased
I want to let you know the Truth.
I know the Laws that are engraved
In the silver vault of the Monster’s skull.

Some were smoothed away by the flow of Time
And they lost their meaning.
Those, which still can be read,
Turned into Mighty Magic Spells.

Those, who are watchful now,
Will be sure to find the Key to them.
But using them for the evocation
Is deadly to everyone !

Before the rise of the World
Old curses speak to you now.
… Before I leave to reach the Spiral,
I will leave you my Legacy.

… NEŽ ODEJDU!

…než odejdu mezi Zvěčnělé,
chci Pravdu vám vyjevit.
Znám Zákony jež vyryty jsou,
na stříbrné klenbě lebky Netvora.

Některé již tok Času vyhladil,
a ztratily svůj význam.
Které číst se ještě dají,
v Mocná Kouzla změněny jsou.

Kdo pozorným se nyní stane,
i Klíč k nim jistě nalezne.
Však použít je k evokaci,
smrtelné jest každému!

Před vznikem Světa staré Klatby,
k vám nyní promlouvají.
… než odejdu ke Spirále,
své Dědictví vám zanechám.